loading spinner

HOTARÂRE nr.25 din 16 ianuarie 2003
privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor

Art. 1. - (1) Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, denumite în continuare heraldica teritoriala, simbolizeaza, într-o forma concentrata, traditiile istorice, precum si realitatile economice si social-culturale locale, specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.

(2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea stricta a normelor stiintei si artei heraldice si a traditiilor românesti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Nationala de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Române, denumita în continuare Comisia Nationala.

(3) Proiectul stemei poate fi realizat de autoritatile administratiei publice locale prin mijloace proprii sau de catre graficieni heraldisti abilitati de Comisia Nationala. Macheta originala se realizeaza manual, cu respectarea culorilor si metalelor specifice heraldicii.

(4) Proiectul stemei se elaboreaza în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii si consultarii locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.

(5) Stabilirea variantei finale se face de catre consiliul judetean sau consiliul local, care va adopta în acest sens o hotarâre de însusire.

Art. 2. - Dupa însusire de catre consiliul judetean sau, dupa caz, consiliul local, proiectul stemei se trimite unei comisii judetene special constituite, în vederea analizarii continutului acesteia.

Art. 3. - (1) În fiecare judet se va constitui, prin ordin al prefectului, o comisie formata din 3-5 membri, specialisti în istorie, arhivistica si etnografie.

(2) Din comisia judeteana face parte, de drept, în calitate de expert, un specialist în heraldica desemnat de Comisia Nationala.

(3) Pentru activitatea desfasurata în cadrul comisiei judetene membrii acesteia vor primi o indemnizatie al carei cuantum se stabileste de prefect prin ordin, cu avizul directiei generale a finantelor publice judetene. Sumele necesare pentru achitarea indemnizatiilor se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

(4) Secretariatul comisiei judetene se asigura prin grija secretarului general al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.

(5) Pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov se organizeaza o comisie comuna, prin ordin comun al prefectului municipiului Bucuresti si al prefectului judetului Ilfov.

Art. 4. - (1) Comisia prevazuta la art. 3 analizeaza proiectele de stema însusite de consiliul judetean, respectiv de consiliul local, urmarind sa se asigure exprimarea corecta, din punct de vedere heraldic, a elementelor incluse în steme, valorificarea patrimoniului heraldic local, unitatea stilistica si evitarea repetarilor.

(2) În cazul în care comisia judeteana considera ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 1, restituie propunerea de stema primarului sau presedintelui consiliului judetean, dupa caz, cu precizarea motivelor neacceptarii si cu propuneri concrete de elemente, care sa asigure realizarea unui proiect corespunzator din punct de vedere heraldic si istoric.

(3) Proiectul stemei refacut va fi supus consiliului judetean, respectiv consiliului local, spre o noua însusire.

Art. 5. - Propunerile de stema, analizate de comisiile judetene, se înainteaza pentru avizare, însotite de un memoriu justificativ, sub semnatura prefectului si a presedintelui consiliului judetean, birourilor zonale ale Comisiei Nationale, potrivit repartitiei prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 6. - Avizul Comisiei Nationale se concretizeaza prin semnatura si stampila presedintelui acesteia, aplicate pe spatele machetei care reprezinta proiectul stemei.

Art. 7. - Proiectul stemei, avizat potrivit prevederilor art. 6, împreuna cu anexa continând descrierea acesteia se trimit, prin adresa comuna a prefectului si a presedintelui consiliului judetean, Ministerului Administratiei Publice, care va elabora proiectul de hotarâre si nota de fundamentare si le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. 8. - (1) Stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele si sigiliile autoritatilor administratiei publice locale, pe imprimatele acestora si pe indicatoarele care marcheaza intrarea în judete si localitati. Ele vor fi expuse pe frontispiciul cladirilor în care se afla sediul autoritatilor administratiei publice locale, împreuna cu stema tarii, potrivit reglementarilor existente.

(2) Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestari de interes local, în actiuni protocolare sau festive si pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tiparituri si alte obiecte destinate sa contribuie la cunoasterea specificului local.

(3) În cazurile în care stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor sunt reproduse, expuse sau folosite împreuna cu stema României, acestea vor fi asezate în dreapta stemei tarii, privind stemele din fata, si nu vor avea dimensiuni mai mari decât cele ale stemei tarii.

Art. 9. - (1) Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, precum si folosirea acestora se bucura de protectia legii.

(2) Atingerile de orice fel aduse stemelor si împiedicarea folosirii acestora atrag raspunderea civila, administrativa sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 10. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei reproducerea si folosirea unor steme neaprobate prin hotarâre a Guvernului sau în alte situatii si conditii decât cele prevazute de prezenta hotarâre.

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de prefecti si împuternicitii acestora, precum si de împuternicitii Ministerului Administratiei Publice.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 11. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr.64/1993 privind metodologia de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.46 din 2 martie 1993, precum si orice dispozitii contrare.

----------------------------------------------------------------------------
    Bucureşti         Cluj             Iaşi
----------------------------------------------------------------------------
 1. Municipiul Bucureşti  1. Judeţul Alba       1. Judeţul Bacău
 2. Judeţul Argeş      2. Judeţul Arad       2. Judeţul Botoşani
 3. Judeţul Brăila     3. Judeţul Bihor       3. Judeţul Galaţi
 4. Judeţul Braşov     4. Judeţul Bistriţa-Năsăud  4. Judeţul Iaşi
 5. Judeţul Buzău      5. Judeţul Caraş-Severin   5. Judeţul Neamţ
 6. Judeţul Călăraşi    6. Judeţul Cluj       6. Judeţul Suceava
 7. Judeţul Constanţa    7. Judeţul Harghita     7. Judeţul Vaslui
 8. Judeţul Covasna     8. Judeţul Hunedoara     8. Judeţul Vrancea
 9. Judeţul Dâmboviţa    9. Judeţul Maramureş
10. Judeţul Dolj      10. Judeţul Mureş
11. Judeţul Giurgiu    11. Judeţul Satu Mare
12. Judeţul Gorj      12. Judeţul Sălaj
13. Judeţul Ialomiţa    13. Judeţul Sibiu
14. Judeţul Ilfov     14. Judeţul Timiş
15. Judeţul Mehedinţi
16. Judeţul Olt
17. Judeţul Prahova
18. Judeţul Teleorman
19. Judeţul Tulcea
20. Judeţul Vâlcea
----------------------------------------------------------------------------